EBL:s guide till valprogrammen 2023

Ska du rösta för första gången i valet? Är du nyfiken på vad du kan förvänta dig de kommande fyra åren? Känner du att partiernas valprogram är överväldigande? EBL har navigerat djungeln av valprogram åt dig och sammanfattat partiernas syn på utbildningsfrågor och frågor som rör unga. 

Vi uppmanar att gå in och läsa programmen själv för att få hela bilden, här finns bara vissa punkter!


Centerpartiet – “Utbildning en källa till regional livskraft”

Andra stadiet – Centerpartiet vill:

 • att särskilt yrkesutbildningen utvecklas till att ännu mer arbetslivsinriktat motsvara arbetsgivarnas behov i regionen.
 • att yrkesutbildningen garanteras tillräckligt högklassig undervisning så att studerandes nivå på kunskaper och färdigheter motsvarar de som behövs för att utöva yrket. 
 • att läroanstalterna på andra stadiet ska ligga på rimligt avstånd från de studerandes hem. 

Tredje stadiet – Centerpartiet vill:

 • att varje landskap ska ha minst en högskola även i framtiden. 
 • att universitetscentrens* ställning ytterligare stärks. 
 • att antalet studieplatser ökar och att det beviljas nya utbildningsansvar* till högskolorna överallt i Finland, särskilt i de branscher där det råder brist på arbetskraft. 
 • att kvoterna för förstagångssökande slopas i högskoleantagningen. 
 • att utbildning som leder till examen ska vara kostnadsfri för varje finländare.

Övrig utbildningspolitik – Centerpartiet vill:

 • att andra stadiets och högskolornas partnerskap och samarbete med kommunerna och näringslivet i regionen ökas för att attrahera och hålla kvar arbetskraft.

De gröna – “Möjlighet för alla att lära sig och lyckas”

Andra stadiet – de gröna vill:

 • att tillgången till yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt tillräcklig närundervisning säkerställs i hela landet.
 • att studerandes välfärd beaktas i finansieringen av andra stadiets utbildning.

Tredje stadiet – de gröna vill:

 • att basfinansieringen för högskolor ökas.
 • att minst 5400 fullt finansierade årliga platser tillkommer permanent till högskolorna.
 • att heltidsstudier möjliggörs genom att höja studiestödet med 100 euro och minska studieskulderna. 

Ungas välmående – de gröna vill:

 • att tillgången till social- och hälsovårdspersonal förbättras och sektorn görs attraktiv för arbetstagare genom att förbättra löner och arbetsvillkor i ett program som skulle omfatta flera regeringar.
 • att det investeras i social- och hälsovårdstjänster, i synnerhet förebyggande åtgärder samt att användningen av lågtröskeltjänster och uppsökande arbete ökar.
 • att barnskyddslagen reformeras med särskild inriktning på tjänster som hjälper med missbruk, brottslighet och våld hos barn och unga.

Kristdemokraterna – “Utbildningen till heders igen”

Andra stadiet – kristdemokraterna vill:

 • att finansieringen av andra stadiets utbildning stärks.
 • att tillgången till och kvaliteten av gymnasieutbildningen tryggas genom att studerandes behov beaktas och tillräckligt stöd erbjuds.
 • att finansieringen av gymnasieutbildningen korrigeras genom att garantera regional tillgänglighet och kvalitet.

Högskolor – kristdemokraterna vill:

 • att högskoleutbildningen utvecklas i samarbete med arbetsmarknaden och näringslivet.
 • att högskoleutbildningen utvecklas utifrån den nuvarande dualmodellen*.

Ungas välmående – kristdemokraterna vill:

 • att unga snabbt ska få komma till en skolkurator eller skolpsykolog. När man har problem kan varken ett barn eller en ungdom vänta flera veckor med att få diskutera det.

Övrig skolpolitik – kristdemokraterna vill:

 • att en positiv religionsfrihet behålls som grundläggande undervisningsmodell i åskådningsämnen eftersom religiös läskunnighet blir allt viktigare i en globaliserad värld.
 • att läroavtalsutbildningen* utvecklas i samarbete med företag och underlätta av anställning genom att lönen ökar i takt med framstegen inom studierna.

Samlingspartiet – “Nu är tiden inne att stärka finländarnas kunnande och påskynda innovationer”

Andra stadiet – samlingspartiet vill:

 • att tillräckliga resurser för stödtjänsterna i andra gradens utbildning säkerställs. 
 • att tillräckligt med undervisningstimmar i yrkesutbildningen säkerställs. 
 • att antalet internationella studerande ökas i andra stadiets utbildning och att de har goda förutsättningar för språkkunskaper och integration i samhället redan i unga år.

Högskolor – samlingspartiet vill:

 • att andelen personer med högskoleutbildning ökas så att 50% av befolkningen avlägger högskoleexamen år 2030.
 • att högskolorna uppmuntras att hitta de områden, där de kan sikta mot världstoppen. 
 • att ett program för att kapitalisera högskolorna med totalt en miljard euro offentliga pengar och minst en halv miljard privata pengar genomförs för att stärka finansieringen av vetenskap och forskning. 

Övrig utbildningspolitik – samlingspartiet vill:

 • att skärningar inte sker i utbildningsutgifter.
 • att läroavtal* främjas och att det ska finnas möjlighet att bevisa kompetens även genom praktiska handlingar. 

Sannfinländarna – “rädda den finländska skolan”

Andra stadiet – sannfinländarna vill:

 • att inga fler nedskärningar i yrkesutbildningen sker, utan istället investeringar. Finansieringen måste i högre grad kopplas till att se till att unga går ut skolan med de färdigheter de behöver.
 • att yrkesutbildningens längd ska ses över eftersom en treårig utbildning med lågt tempo dödar mångas motivation. 
 • att dialogen mellan yrkesutbildningen och näringslivet borde förbättras eftersom en grundläggande orsak till bristen på arbetskraft är att yrkesskolorna utbildar inom fel sektorer. 

Högskolor – sannfinländarna vill:

 • att den akademiska friheten vid högskolor försvaras.

Övrig utbildningspolitik – sannfinländarna vill:

 • att utbildningens viktigaste uppgift ska vara att utbilda finländare, inte att integrera eller tillhandahålla tjänster till invandrare som en del av invandrings- och integrationsindustrin. 
 • att det nationella tänkesättet och en positiv idé om finländskhet stärks. Utbildning en har en nyckelroll för att nå det här målet.
 • att inga krav på språkkunskaper inom svenska sätts i på andra eller tredje stadiet.

Socialdemokraterna – “vi återställer Finland som ett toppland inom utbildning”

Högskolor – socialdemokraterna vill:

 • att en ambitiös höjning av utbildningsnivån sker: mer än 60 procent av de unga ska vara högskoleutbildade på 2030-talet.

Ungas välmående – socialdemokraterna vill:

 • att varje barn och ungdom ska ha rätt till åtminstone en hobby.
 • att klientavgifter inte ska vara ett hinder för någon att söka vård. I framtiden ska ett besök på hälsostationen vara avgiftsfritt.
 • att mentalvårdstjänster ska ha låg tröskel och finnas där de som behöver hjälp finns.

Övrig utbildningspolitik – socialdemokraterna vill:

 • att var och en ska ha rätt att utveckla sin kompetens genom hela arbetslivet och att en ny helhet för arbetslivsutbildning skapas.
 • att det ska finnas mer individuellt stöd för inlärningen på alla utbildningsnivåer och i övergångarna mellan studierna.
 • att det ska finnas tillräckligt med personal från småbarnspedagogiken till högskoleutbildning och att satsningar på personalens välfärd och kompetens sker. 

Svenska folkpartiet – “Ingen framtid utan unga som mår bra”

Andra stadiet – svenska folkpartiet vill:

 • att det andra inhemska språket är obligatoriskt i studentexamen.
 • att en reform av studentexamen som mäter allmänbildningen bättre genomförs. 
 • att läroavtalen* ska göras till ett reellt alternativ i andra stadiets yrkesutbildning. 

Högskolor – svenska folkpartiet vill:

 • att kvoterna för förstagångssökande slopas i högskoleantagningen. 
 • att möjligheten att beakta gymnasiediplom och examen inom den grundläggande konstutbildningen i högskoleantagningen utreds.

Ungas välmående – svenska folkpartiet vill:

 • att fler svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer utbildas. 
 • att elev- och studerandevården ska finnas tillgänglig i skolan och ha tillräckliga resurser. 
 • att utslagning motverkas till exempel genom att stärka samarbetet mellan skolan och det uppsökande ungdomsarbetet. 

Övrig utbildningspolitik – svenska folkpartiet vill:

 • att kunskap om den samiska kulturen inkluderas i läroplanen. 
 • att undervisningen i både svenska och finska utvecklas så att den blir mer attraktiv för eleverna i grundskolan och andra stadiet. 
 • att sexualundervisningen, inklusive behandlingen av samtycke, utvecklas.

Vänsterförbundet – “Utbildning kräver investeringar” 

Andra stadiet – vänsterförbundet vill:

 • att avläggande av gymnasiediplom ska regleras så att det är möjligt i alla finländska gymnasieskolor. 
 • att ett gymnasiediplom i framtiden ska kunna ersätta en av de studentexamensprov som ska avläggas. 
 • att antalet lärare och närundervisning vid yrkesläroanstalter ökas för att säkerställa att alla studeranden har tillräckligt starka grundläggande färdigheter.
 • att yrkes- och gymnasieutbildningen utvecklas och samarbetet ökas i enlighet med regionernas kompetensbehov för att säkerställa högklassig och tillgänglig utbildning på det andra stadiet i hela landet.

Ungas välmående – vänsterförbundet vill:

 • att studerande på andra stadiet ska ha rätt till specialundervisning.
 • att bestämmelser om specialundervisning inom yrkesutbildningen fastställs. 

Övrig utbildningspolitik – vänsterförbundet vill:

 • att undervisningen i finska/svenska som andraspråk, dvs. S2/R2 stärks.
 • att undervisningen i eget modersmål stärks för elever med ett främmande språk som modersmål. 
 • att det skapas en mer generös vuxenutbildningsstödsmodell riktad till arbetstagare som inte har avlagt någon examen efter grundskolan.